DOPORUČENÉ PRODUKTY

JASNOVIDNÉ VIDĚNÍ

Zkušenosti léčitelky

 

 

 

Přirozeně, že pozemský život každého člověka je individuálně různý. Tak různé je i prožívání při jasnovidných zasedáních. Většina vnímá silnou energii lásky vycházející ze mne, která je uklidňuje. Těší mne skutečnost, že duchovní svět své pokyny k řešení problémů přizpůsobuje podstatě hledající osoby, formuluje vše „řečí duše" dotyčné osoby. V atmosféře důvěry a duševního souladu mohu být prostředníkem mezi duchovním světem a u mne sedící osobou na zasedání. Stává se také, že lidé přicházejí ke mně z čisté zvědavosti, což ihned vycítím. Zvědavost sama o sobě není ničím negativním. Zvědaví, kteří čekají jen nějakou senzaci, musím zklamat, protože v těchto případech duchovní svět odepírá odpověď. Pak je mou, ne vždy lehkou úlohou, poslat návštěvníka opět domů. Lidé, hledající senzace, mohou je nalézt někde jinde.

 

Zachytím jasnovidně duševní složení mého návštěvníka a pak různými příklady mohu vysvětlit, že má jasnovidnost může být pomocí pro všechny lidské problémy. Není důležité, zda se jedná o problémy dospělých osob, nebo dětí. I v obchodních záležitostech může být zasedání nápomocno, pokud zájemci se nejedná o to, aby podvedl jiné a obohatil se na účet jiných. Informace o třetích osobách dávám výjimečně, v některých případech se nesdělují, i když se jedná o příbuzné dotyčné osoby.

 

Přirozeně, že nemohu návštěvníku vzít-odstranit, nebo odejmout jeho problémy, ale ve spolupráci s duchovním světem mohu naznačit cesty k uvolnění konfliktu nebo těžkosti, a nebo sdělit duchovní rady, jako se dostat z choroby a jaké kroky učinit k nápravě, aby se uzdravila nejdříve duše a až pak tělo fyzické.

 

Je již věcí jednoho každého, zda touto naznačenou cestou půjde. Mnohdy cesta (duchovní rady), naznačené duchovním světem nezapadají do koncepce návštěvníka v současné době. Ale jsem přesvědčena, že duchovní svět měl přehled nad celou situací.

 

Někdy ani pomoc duchovního světa nemůže již nic změnit, jak svědčí toto:

 

 

Příběh: Jeden pán byl tak duchovně nemocen, že v tomto životě již jakákoliv pomoc nebyla možná. Můj duchovní pomocník a přítel z Nebe mne o tom poučil. Nemocný byl zcela přeplněn různými medikamenty (chemikálie otravující ještě víc tělo), že ani nevnímal své okolí. Utěšující slova a soucit v tomto případě byly jedinou pomocí, která je zřejmě účinnější, než bychom mohli rozumem pochopit. Návštěva tohoto nemocného byla jedním z případů, kdy duchovní svět odepřel své spolupůsobení. K jasnovidnému zasedání možno říci, že duchovní svět nenechá žádného návštěvníka ode mne odcházet bez pomoci. To bylo pro mne vždy potěšující, snadněji jsem nesla zodpovědnost.

 

 

Jasnovidné zasedání navštěvují i lidé, kteří by od duchovního světa chtěli vědět, jen co by si měli ve svém životě zlepšit. Navštěvuje mne i mnoho mladých. Pokyny v  zasedání bylo mnoho z nich zachráněno před negativními zkušenostmi.

 

Mnohdy návštěvníci mají mylné domněnky o průběhu zasedání. Mohu jen zdůraznit, že moje jasnovidnost je přirozenou vlohou darem od Stvořitele. Průběh zasedání je možno si představit jako osobní rozhovor. Neznám návštěvníky, ani jejich životní okolnosti, vím však všechno, co je důležité pro jejich život, no někdy pokud je to správné, aby to dotyčné věděl, může i duchovní svět mi umožnit vidět životy také i z minulých životů i z budoucnosti. Mohou mi při zasedání dávat i otázky.

 

U mnoha lidí je to neobvyklý krok, hledat radu a pomoc pro jejich život u jasnovidné. Ale stále více lidí se osvobozuje od předsudků, protože si nechtějí nechat ujít příležitost získat odpověď na své otázky.

 

Co se děje při jasnovidnosti ? 

Ve stavu podobném transu se rozšiřuje vědomí, napojení na jiné duchovní světy, pokud to Stvořitel také dovolí. Vše řídí s moudrostí a láskou i v tomhle vesmíru. Podobný průběh se prožívá i ve stavu spánku, když rozum je vypnut v hladině ALFA i v hloubkové meditaci – hladině THETA. Rozdíl mezi spánkem a transem spočívá v tom, že v transu – hladině ALFA vědomí zůstává aktivní. Jen pravidelným meditačním cvičením se rozum přivede do klidu. Jde to natrénovat. Během fyzické normální činnosti vnímáme našimi pěti smysly a rozumem uspořádáváme naše vjemy. V meditaci nebo transu naše vyšší vědomí (které všichni máme) může vnímat i jiné skutečnosti nebo dimense, které stejně existují, jako běžná pro nás fyzická dimense. Omezení prostoru a času padnou do jiných dimensí (které prožíváme v rozšířeném stavu vědomí při meditaci nebo transu), takže můžeme vidět do minulosti jako do budoucnosti. Jasnovidnost není ničím mimořádným. Jasnovidnost je také přirozená schopnost básníků, malířů, textařů písní, léčitelů, kineziologů, léčebných masérů, což však také musí být trénováno meditacemi se STVOŘITELEM a Přáteli z Nebe z vyšších duchovních světů Nebe.

 

Nezapomenu na den, kdy jsem začala hovořit prostě sama ze sebe. Nemusela jsem již obrazy přenášet do řeči. Tímto novým druhem „vidění", které bylo dokonalejší, stále řidčeji se objevovaly mé tělesné potíže, až posléze zcela ustaly. Vnímání obrazů představovalo pro mne příjem na jedné a vysílání na jiné frekvenci. Odpadnutím obrazů, tedy když jsem začala hovořit sama ze sebe a používat svůj hlas, připadalo mi jako přímé zapojení s Vyšším JÁ, které vše zná a je mu dovoleno všechnu PRAVDU se DOZVĚDĚT od Stvořitele a z duchovního světa. Nic jsem již nemusela překládat.

 

„Život na Zemi slouží člověku především k jeho dalšímu pokroku. Je povinností každého si obstarat nejen hmotné, ale i duchovní hodnoty. Zodpovědnost za svůj život je naší duchovní povinností, neobávat se ho – přijmout ho taký, jaký jsme ho my sami vytvořili dle naší svobodné vůle, za který máme jenom my sami zodpovědnost – nikdo jiný. Nejsme také zodpovědní za život nikoho jiného – každý sám za sebe. Je to dle vesmírných zákonů Stvořitele.

 

Za každého člověka, kterému ze srdce přejeme něco dobrého nebo užitečného k jeho vnitřní spokojenosti se můžeme modlit a požádat Stvořitele o pomoc. Na to nám slouží motlitba.

 

Modlitba

Modlit se formou hovoru, formou prosby. Správně prosit znamená přijít do souzvuku s nejčistší energií, láskou a dobrem od Stvořitele. Každá myšlenka, každý pocit a slovo je energie.

 

Tyto energie vysíláme vědomě nebo nevědomě. Jsou to MYŠLENKY. Energie vždy něco způsobují, přinášejí změny. Proto vědomě vyslovená modlitba, vědomě vyslaná, na cíl nařízená energie je vždy působivá.

 

O síle myšlenek bylo již mnoho napsáno.

 

Vnitřní pozitivní myšlenky, které soustřeďujeme a pak vědomě vysíláme, jsou vázané proudy energie, které mohou působit ve všech dimensích a pomáhat.

 

Formulování a tvoření myšlenek, slov, pocitů, je dle ZÁKONA PŘÍČINY A ÚČINKU ENERGIE, která přináší užitek svému tvůrci nebo někomu jinému. Je nutno si uvědomit, že tato zákonitost platí nejen pro náš život na naší planetě, ale pro všechny dimense a úrovně BYTÍ Stvořitele Prvotního všech a všeho.

 

Snad nyní mnoho čtenářů si pomyslí na Boha – Stvořitele. Mnohá náboženství a teologické teorie se snaží definovat Boha, ale po svém. Věřím na Božské, ke kterému my všichni bez výjimky spějeme. Mnohem důležitější jeví se mi snaha o pravé lidství, o chápání duchovních principů (viz knihy "NOVÉHO ZJEVENÍ" na webu pratele-nebe.cz) — světů a vývoj vnitřních smyslů (INTUICE, CITU). Učit se poznávat a chápat duchovní světy, náleží k nejdůležitějším stupňům, vedoucím k Bohu nebo Božskému principu.

 

Co však znamená cvičit pravé lidství — lidskost ?

Bohužel mnoho lidí ani neví, jak si mají osvojit skutečné lidství a vypracovat se k duchovním hodnotám. Představte si, vážení čtenáři, jak by se změnil svět:

 

·  Kdybychom od jiných neočekávali více, než sami od sebe a věnovali jim vše, co si přejeme.

 

·  Kdybychom si v zásadě zakázali hovořit špatně o jiných a místo odsuzování jiných, kdybychom hledali své vlastní chyby.

 

·  Kdybychom méně upadali do sebelítosti a nenechávali vznikat negativní myšlenky, nebo špatné myšlenky (negativní energie) mohou způsobit u nás samých i u jiných zase jen špatné.

 

·  Kdybychom při styku s jinými lidmi se vědomě snažili vyzařovat lásku, i kdybychom to ani slovy nevyjádřili, překvapilo by nás, jak záhy by přišel pozitivní ohlas.

 

Toto vše bylo by možné, kdybychom žili intenzivněji, pozorněji a bděleji. Všední den nabízí mnoho možností cvičit se v tomto směru, vědoměji žít, tedy lidí a záležitostí vědoměji vnímat a vše konat vědoměji. Zde je nutno si uvědomit rozdíl mezi bezmyšlenkovitostí a vědomostí.

 

Vyšší vědomí je prožívání jako jistý tvar vědomí, které nás nutí přemýšlet stále o svém životě a věčném, nekonečném životě vůbec. Tato forma vědomí je ovlivňována duchovními pomocníky, přátel z Nebe, aniž by byla ovlivněna svobodná vůle.

 

K jasnovidnosti: ze zkušenosti chtěla bych zdůraznit, že rady a pomoc, dávané jasnovidně z duchovního světa, nečiní návštěvníka na ničem a nikom závislým. Má svobodu rozhodování dle ZÁKONA STVOŘITELE O SVOBODNÉ VŮLI – viz například knihy NOVÉHO ZJEVENÍ – kapitola 10, "OBNOVENÍ, POZMĚNĚNÍ A ZNOVU DEFINOVÁNÍ DUCHOVNÍCH ZÁKONŮ" a také dle svého náboženského přesvědčení.

 

 

Duchovní zákon je nezávislý na náboženství či světovém názoru a platí pro všechny lidi stejně.

 

 

      

KONTAKT   E-mail
Přispění na stránky : 

FIO banka:

26 00 29 86 39/2010

(dar)

Škola léčitele - Tranformace Ducha
Léčení vztahů
Zdraví
Transformace  vědomí do lásky
Galerie obrazů
Doporučujeme
Kontakt