DOPORUČENÉ PRODUKTY

DUCHOVNÍ POMOCNÍCI

Tyto duchovní bytosti žijí ve vyšších dimensích světla a lásky. Milují nás lidi, vedou, a chrání nás. Plněním tohoto úkolu i oni se dále duchovně vyvíjejí. Mnozí z nich během pozemských životů se vypracovali k vysokému stupni vývoje a zdokonalují se tím, že pomáhají lidem na této Zemi nebo duchovním bytostem v jiných, jemných dimensích dále se vyvíjet. Mimo ně jsou i takoví, kteří ještě ani neměli na sobě lidskou podobu hmotného těla.

 

 

Každý člověk má duchovní vedení jednoho i více pomocníků z duchovního světa. Většina lidí si toho ani není vědoma, protože do jejich vědomí proniká jen malý úsek celkové skutečnosti, pochopitelný pouze vnějšími smysly a rozumem.

 

Mnozí však mívají pocit, že se jim dostává intuitivně pomoci — pokynu, spásné myšlenky, vnuknutí, aniž by si to uvědomovali, odkud pomoc přichází. Vědění o duchovním vedení závisí od dosaženého stupně vědomí.

 

Teoreticky je každý člověk schopen navázat styk s tímto duchovním světem — duchovním pomocníkem. Asi tak, jako je teoreticky možné, aby se každý člověk naučil hrát na klavír.

 

Ve stavu spánku, tedy nevědomě, mají všichni lidé kontakt se svým duchovním vedením.

 

Největší lidští nepřátelé, to jest strach, pochybnosti, nedůvěra = negativní emoce a myšlenky a zabraňují celkově člověku otevřít pozitivní kanály, vedoucí do této dimense k nim.

 

O tom, že tyto kanály je možno otevřít, dokazují zkušenosti s mnoha lidmi, hlavně léčitelé, kteří v meditacích vědomě nalezli přístup ke svým duchovním pomocníkům. Samotní duchovní pomocníci si přejí navázat kontakt se svými svěřenci,vyměňovat si s nimi myšlenky, hovořit s nimi v meditaci, tak můžeme mnohem účinněji dostávat od nich pomoc. Viz "Jak se můžete telepaticky spojit s přáteli z Nebe" nawww.pratele-nebe.cz

 

I v duchovním světě je stupňovitá hierarchie dle úrovně vědomí. Duchovní bytosti náleží zcela rozdílným vysokým dimensím stejně, jako se lidé rozlišují stupněm svého vědomí, svou duševní zralostí. Člověk na této zemi a k tomu nemusí být světcem — může jako duchovní bytost, kterou vždy je, náležet vyšší dimensi, než duše zemřelého bloudícího v temnotě.

 

Proto můžeme my lidé našimi myšlenkami, modlitbami pomoci zemřelým přátelům a příbuzným k dalšímu vědomému vývoji a vzestupu ke světlu a Stvořiteli a JEHO/JEJÍ LÁSCE v nás.

 

Zemřelí, kteří se nacházejí v temných světech, protože si na sebe naložili vinu = karmické zatížení duše, hledají příležitostně pomoc od nás lidí. Je možné jim také pomoci a posílat jim denně hodně lásky a prosit Stvořitele, aby je vyzvedl z Temnoty.

 

Chci se zde zmínit ještě o nejdůležitějším pomocníku každého člověka, kterému se říká také „duchovní průvodce“. Jemu připadá zcela zvláštní funkce vedení, vesměs po dobu jistého vývojového stupně dotyčného člověka. Pochopitelně, že k člověku s výše vyvinutým vědomím přidruží se také duchovní průvodce s odpovídajícím vysokým stupněm, aby ho vývojově pozvednul. Duchovní průvodce vede a střeží jeho duchovně-duševní vývoj a zabraňuje, aby záležitosti běžného materiálního života ho příliš neodváděly od vyššího osobního i světového cíle a úkolu tady na Zemi, který má na duchovně nižší vývojové planetě, tedy tady na této planetě Zemi, které je také v hierarchii planet na nižší duchovní úrovni. Tady má však každá duše možnost k nejrychlejšímu duchovnímu posunu než na vyšších úrovních – dimenzích pravého Stvoření Stvořitele. Současně Stvořitel usměrňuje příchod i jiných pomocníků dle stupně duchovního vývoje a celkový duchovní vývoj všech bytostí všude v celém multivesmíru.

 

Duchovní pomocníci – také jim říkáme přátele z Nebe, nemají hrubohmotné tělo lidí, ale jemnohmotná těla nebo již ne hmotná těla s jinými odlišnými danostmi a odlišnou DNA strukturou, jak to známe u lidí, i s jinými možnostmi neomezujícími tělo i mysl, a proto jsou nezávislí na času a prostoru, mohou tedy například sledovat dění současně na různých místech a nahlédnout do minulosti i budoucnosti. Mají vyšší vedení Stvořitele a omnoho vyšší vědomí než my lidé,  IQ velice vysoké než lidé na Zemi, záleží od druhu a druhu vyšších dimenzí, ve které se nacházejí – žijí na jejich domovských planetách nebo ve vesmírných lodích i tady nad planetou Zemí.

 

Milují nás láskou, kterou my tady neznáme, z důvodu, že nemají mnozí lidé s tímto tělem také možnosti vnímaní a pociťování. Kdybychom to cítili, naše tělo by se rozložilo ve světle ihned. Je to vysokovibrační energie, kterou září a vyzařují jí také do celého okolí kolem sebe. Také se jí říká láska a světlo Stvořitele a která uzdravuje i nás lidi a s kterou nám i moc rádi pomáhají a hodně nás milují jako sám Stvořitel.

 

 

      

KONTAKT   E-mail
Přispění na stránky : 

FIO banka:

26 00 29 86 39/2010

(dar)

Škola léčitele - Tranformace Ducha
Léčení vztahů
Zdraví
Transformace  vědomí do lásky
Galerie obrazů
Doporučujeme
Kontakt